تاریخ آزمون میانترم ها

شرح

درس

دانشگاه

زمان

توضیحات

آزمون میانترم

سرمایه گذاری در بورس

علمی کاربردی شبستر

دوشنبه ٢٩ آذر

از جزوه و مطالب ارائه شده

آزمون جبرانی میانترم

حسابداری صنعتی 3

پیام نور شبستر

سه شنبه ٣٠ آذر

از 4 فصل کتاب

آزمون میانترم

حسابداری دولتی

پیام نور بنیس

چهارشنبه 1٧ آذر

از 5 فصل کتاب

آزمون میانترم

اصول حسابداری 1

پیام نور شبستر

چهارشنبه 10 آذر

از 8 فصل کتاب

آزمون میانترم

حسابداری پیشرفته 1

پیام نور شبستر

سه شنبه 16 آذر

از 4 فصل کتاب

آزمون میانترم

زبان تخصصی 1

پیام نور بنیس

یکشنبه 21 آذر ساعت 13

از 4 فصل کتاب

آزمون میانترم

حسابداری میانه 2

پیام نور بنیس

شنبه 27 آذر

از 6 فصل کتاب

آزمون میانترم

حسابداری میانه 2

پیام نور شبستر

 دوشنبه ٢٩ آذر

از ۶ فصل کتاب 

آزمون میانترم

مدیریت تولید

علمی کاربردی شبستر

دوشنبه ١٣ دی

از جزوه و مطالب ارائه شده

آزمون میانترم اصول حسابداری ٣ پیام نور بنیس    

 

/ 0 نظر / 27 بازدید