سوالات آزمون میانترم آبان حسابرسی 1

1-  مسئولیت کامل طرح و اجرای حسابرسی یک شرکت مورد رسیدگی به عهده چه کسی است؟

الف) شریک                      ب) سرپرست                    ج) حسابرس ارشد              د) حسابرس

2- کدام گزینه جزء انواع حسابرسی از نظر دلیل ماهیت رسیدگی می باشد؟

الف) سندرسی                   ب) بررسی سیستم             ج) ترازنامه­ای                    د) اختیاری

3- کدام نوع حسابرسی شامل رسیدگی به تک­تک اقلام مندرج در صورتهای مالی و اثبات صحت و سقم آنها به منظور ارائه اظهارنظر در مورد صورتهای مالی است؟

الف) رسیدگی اثباتی           ب) سندرسی                    ج) بررسی سیستم              د) حسابرسی مداوم

4- کدام یک از موارد زیر از اهم موازین رفتار حرفه­ای نمی­باشد؟

الف) معین بودن حق­الزحمه                                                 ب) اشتغال تمام وقت                                 

ج) عدم اظهار نظر منفی درباره سایر حسابرسان                           د) کفایت دانش و تجربه

5- «تهیه و نگهداری پرونده­های حسابرسی» و «دانستن اجرای برنامه حسابرسی» به ترتیب مربوط به کدامیک از استانداردهای قابل قبول حسابرسی می­باشد ؟

الف) عمومی، عملیاتی          ب) عملیاتی، عمومی           ج) عملیاتی، عملیاتی           د) عمومی، عمومی

6- تخطی از وظایف قانونی و انجام ندادن وظایف طبق استانداردهای حرفه­ای، چه نامیده می­شود؟

الف) سهل انگاری               ب) قصور                         ج) تقلب                          د) عدم اجرای کامل قرارداد

7- کدامیک از گزینه­های زیر در طبقه­بندی مسئولیت حسابرسان قرار می­گیرد؟

الف) مسئولیت در مقابل صاحبکار                                           ب) مسئولیت در مقابل انجام خدمات حسابداری                         

ج) مسئولیت در مقابل اشخاص ثالث                                        د) مسئولیت ناشی از اظهار خلاف واقع با سوء نیت

8- چه کسی مسئول رعایت استانداردهای عملیاتی و تعیین روشهای حسابرسی قابل اعمالدر هر رسیدگی حسابرسی است؟

الف) شریک                      ب) سرپرست                    ج) حسابرس ارشد              د) حسابرس

9- برنامه­ریزی حسابرسی در چه زمانی از کار حسابرسی انجام می­گیرد؟

الف) قبل از شروع کار حسابرسی                                             ب) بعد از شروع کار حسابرسی                                  

ج) همزمان با شروع کار حسابرسی                                           د) گزینه الف و ب

10- اگر چند مورد محدودیت در رسیدگی با اهمیت غیراساسی وجود داشته باشد که اثر مجموع آنها بااهمیت اساسی باشد، نوع اظهار نظر حسابرس چیست؟

الف) مقبول                                                                     ب) مشروط                                 

ج) عدم اظهارنظر                                                              د) مردود

11- اگر در بند مقدمه ذکر شود«... انتخاب شده بودیم حسابرسی نمائیم» کدام نوع اظهار نظر توسط حسابرس ارائه می­گردد؟

الف) مقبول                                                                     ب) مشروط                                 

ج) عدم اظهارنظر                                                              د) مردود

12- در بند اظهارنظر گزارش حسابرس مستقل، به کدام اصل حسابداری تاکید شده است؟

الف) ثبات رویه                                                                 ب) یکنواختی                              

ج) بهای تمام شده                                                             د) اهمیت

13- بررسی و آزمایش کنترلهای پایه انجام شده توسط مقام مسئول مستقل چه نوع کنترلی است؟

الف) پایه                        ب) تقسیم وظایف              ج) عملیاتی                      د) سرپرستی

14- ابزاری که برای ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی مورد استفاده قرار می­گیرد چه نام دارد؟

الف) ثبت سیستم از طریق رسم نمودار                                      ب) پرسشنامه کنترل داخلی                                     

ج) روشهای  حسابرسی                                                        د) کنترلهای داخلی استاندارد

15- کدام یک از موارد زیر از عوامل موثر در میزان کیفیت و اعتبار مدارک حسابرسی نمی­باشد؟

الف) تحصیل مدارک از منابع مستقل                                        ب) وجود اظهارات مدیران و کارکنان موسسه                             

ج) وجود کنترل داخلی قوی در حسابداری موسسه                        د) تحصیل بدون واسطه مدارک و مستندات

16- کدام یک از مدارک زیر از قوی­ترین مدارک و شواهد حسابرسی می­باشد؟

الف) مشاهده عینی حسابرس                                                 ب) رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه                             

ج) اسناد معتبر رسمی و غیررسمی                                         د) اظهارات اشخاص ثالث

 

با تشکر

ملازاده

آبان ٨٩

/ 0 نظر / 23 بازدید