پاسخ آزمون میانترم مدیریت مالی2

پاسخ سولات تستی سوال :

1 - هزینه نگهداری=hcq/2  .05*200*15/2=75 گزینه الف صحیح می باشد

 

2 - گزینه ج صحیح می باشد در صفحه 33 کتاب اجزاء اعتبار شناور وصولی ذکر شده است که عبارت است از شناوری پست، شناوری پردازش، شناوری دسترسی

 

3 -  نرخ بهره موثر=( درصد مانده جبرانی (1-/ نرخ بهره

          نرخ بهره موثر      14.6  =100   * .146   = .12/1-.18=                   " الف "     

            

4 - با توجه به صفحه 84 گزینه الف صحیح است

 

5 - گزینه "د" صحیح است

 

6 - گزینه "د" صحیح است

 

7 - اجاره عملیاتی یعنی گزینه "ج" صحیح است

 

8 - گزینه "ب" صحیح است

 

پاسخ سولات تشریحی:

 

1-( مبلغ سرمایه گذاری ) k- (جریان نقدی دآمد سالانه - هزینه نقدی سالانه)( نرخ مالیات - 1)=سود خالص           

    1-.25)(800-350) - .12(1500)=157.5) =سود خالص با این فرض که نرخ تنزیل و متوسط سرمایه گذاری ماهانه باشند  

          

 2-دوره تخفیف - دوره پرداخت 365/*تخفیف 100-  / تخفیف = نرخ بهره سالانه               

الف3/100-3*365/45-15=.37*100=37%= نرخ بهره سالانه        

ب)4/100-4*365/90-10=.19*100=19% = نرخ بهره سالانه            

 

3-جریان نقدی سالانه                                                            2500

   هزینه عملیاتی                                                               (500)          

                                                                                  --------                

    جریان نقدینه قبل از مالیات                                                 2000

    هزینه استهلاک                                       (500)       

                                                             --------

     درآمد مشمول مالیات                         1500                                

     نرخ مالیات                                              .20*              

                                                              --------

    هزینه مالیات                                                                300) )

                                                                                   --------

     خالص جریان نقدینه سالانه                                              1700      

                                 

{A*((i+1)n-1)/ i*(i+1)n} + F/(1+i)n=(خرید) PV 

           

1700*((1+.12)2-1)/.12(1+.12)2+2000/(1+.12)2=(خرید) PV           

4467=(خرید) PV             

PV-I=4467-3500=967=(خرید) NPV

 

جریان نقدی سالانه                                                               2500

هزینه عملیاتی                                                                   (500)   

هزینه اجارهسالانه                                                               600))     

                                                                                     --------               

    جریان نقدینه مشمول مالیات                                                 1400

      نرخ مالیات                                              .20*              

                                                              --------

    هزینه مالیات                                                                 (280)

                                                                                   --------

     خالص جریان نقدینه سالانه                                              1120     

                   

       A*((i+1)n-1)/ i*(i+1)n=(اجاره) NPV 

 

1120*((1+.12)2-1)/.12*(1+.12)2 = (اجاره)NPV   

1892= (اجاره) NPV      

پس مدیر مالی اجاره باید را انتخاب کند

 

4-قیمت پذیره نویسی سهام / مقدار سرمایه اضافی مورد نیاز=تعداد سهام جدید   

40000000/100=400000

تعداد سهام جدید/ تعداد سهام قدیمی= تعداد حق تقدم لازم برای خرید هر سهام

2000000/400000=5

تعداد کل سهام جدید/ (مبلغ افزایش سرمایه + ارزش کل سهام قبلی)= قیمت هر سهم پس از انتشار حق تقدم

108= 2400000/ (4000000+ (2000000*110))

108-100/5=1.6 ارزش هر حق تقدم

 

مهدی پاشائی دولت اباد - پیام نور بنیس

/ 0 نظر / 17 بازدید